باور به معمار هستی و اهورا مزدا با الله تازی و دین بازی و پیغمبر سازی یک...

Commentaires